Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Oświata, Kultura i Sport Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Lichnow z dnia 29 stycznia 2024 r. - Ogłoszenia, menu 211, artykuł 836 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Lichnow z dnia 29 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań
z zakresu rozwoju sportu w Gminie Lichnowy

 

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Lichnowy przez kluby sportowe określone w § 3 ust. 1 Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.
  2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie klubom sportowym realizację zadań publicznych w terminie od 20.02.2024 r. do 31.12.2024 r. z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy.
  3. Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających i mających siedzibę na terenie Gminy Lichnowy, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny z zakresu sportu.  
 2. Rodzaje zadań:
  1. Realizacja programów szkolenia sportowego
  2. Zakup sprzętu sportowego
  3. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
  4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
  5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2024 r.:
  • 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)
 4. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu w Gminie Lichnowy
  2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lichnowy.
  3. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy Lichnowy.
  4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Lichnowy a organizacją wnioskującą.
  5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
  6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  7. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
 5. Termin i warunki realizacji zadań:
  1. Zadania powinny być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie: 20.02.2024 r. do 31.12.2024 r.
  2. Szczegółowe warunki realizacji zadań określi umowa.
 6. Termin składania ofert:
  1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 13 lutego 2024 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy.
  2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
  3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy.
  4. Oferty na realizację zadań, powinny być złożone w zamkniętych kopertach, opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący ubiega się.
  5. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Uchwale Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.
 7. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty:
  1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
   1. znaczenie zadania dla Gminy Lichnowy
   2. zgodność ofert z celem publicznym
   3. wysokość środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania
   4. wysokość środków pozabudżetowych pozyskiwanych na realizację danego zadania
   5. ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
   6. ocenę możliwości realizacji zadania
   7. analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
  4. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lichnowy oraz dostarczona wnioskodawcom.
  5. Wójt Gminy Lichnowy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

                                                                                   Wójt Gminy Lichnowy

                                                                                   /-/ Jan Michalski

 

 

Pliki do pobrania:

 

Metryka

sporządzono
2024-01-29 przez Iwona Młodzińska
udostępniono
2024-01-29 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-02-01 11:58 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
154
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.