Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Oświata, Kultura i Sport Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim - Ogłoszenia, menu 211, artykuł 480 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim

WÓJT GMINY LICHNOWY

ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim
 ul. 10 Marca 51  Lisewo Malborskie,
82-224 Lichnowy

dla której organem prowadzącym jest

Gmina Lichnowy

 

I. Wymagania wobec kandydatów.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2021 r. poz.1449).

 

II.  Dokumenty wymagane od kandydatów.

Oferty osób  przystępujących  do  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  szkoły,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1428) muszą zawierać następujące dokumenty:

 

1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim;

Jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie wraz z ofertą oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną na nośniku elektronicznym.
Prezentacja multimedialna powinna być zbieżna z koncepcją złożoną w formie pisemnej

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

a)   stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b)   stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
c)   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-imię (imiona) i nazwisko,
-datę i miejsce urodzenia,
-obywatelstwo,
-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 2;

5)   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
           kopie:

-dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r.
o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.672),
-dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
-dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

8)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust  1 pkt  4 ustawy  z  dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 289);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021 r. poz. 1762 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz.2183 ze zm.),

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

III. Sposób i termin składania ofert.

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim”  w terminie do dnia  12 kwietnia 2022 roku, do godz. 15.30 bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urzędu Gminy w Lichnowach- decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
  3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lichnowy.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie w formie pisemnej i telefonicznej.

 

IV. Klauzula informacyjna dla kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podajemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych Pani/Pana danych osobowych

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie  Gminy Lichnowy  jest  Wójt  Gminy  Lichnowy,  z  siedzibą  przy  ul.  Tczewskiej  6  82-224 Lichnowy, Tel. 55271-27-23, e-mail sekretariat@lichnowy.pl

2. W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz przysługującymi  Pani/Panu  w  związku  z  tym  uprawnieniami  można  kontaktować  się z   wyznaczonym   w   Urzędzie   Gminy   Lichnowy   Inspektorem   Ochrony   Danych Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora:  adres e-mail: iod@lichnowy.pl

3. Administrator  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe  w  celu  wypełnienia  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz przygotowań zmierzających do zawarcia umowy o pracę zgodnie z kompetencjami prawnymi Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą członkowie komisji konkursowej powołanej na mocy przepisów prawa oraz inne podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

5. Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/a  danych  osobowych  jest  art. 6  ust. 1  lit. a oraz lit.c ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  „RODO”,  a  także art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2021 r. poz. 1449) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1428).

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji celów  przetwarzania  dla  jakich  zostały  zebrane, a  następnie  przez  okres  wynikający z  kategorii  archiwalnej  dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a. prawo do dostępu do treści danych osobowych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiana) danych osobowych,
c. prawo do żądania usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W  przypadku,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu prawo   wniesienia skargi  do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  i  w  tym zakresie ich podanie ma charakter obowiązkowy.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Treść ogłoszenia: Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim

Metryka

sporządzono
2022-03-24 przez Anna Kunkel
udostępniono
2022-03-24 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2022-03-24 12:45 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
611
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.