Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Ogłoszenia na realizację zadania publicznego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 grudnia 2020 roku. - Ogłoszenia na realizację zadania publicznego, menu 188, artykuł 334 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 grudnia 2020 roku.

WÓJT GMINY LICHNOWY
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REAZLIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE

 - Odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy w 2021r.

 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji niżej wymienionego zadania będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dofinansowania na realizację tego zadania.

 1. Rodzaj zadania – odłowienie, transport oraz przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy.

Zadanie w szczególności obejmować będzie:

 • interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu otrzymanym od upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Lichnowy;
 • przeprowadzanie interwencji oraz reagowanie w przypadkach zgłoszeń dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt;
 • prowadzenie działań interwencyjno-profilaktycznych dot. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lichnowy;
 • transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, z miejsca wyłapania do schroniska, wyłącznie pojazdem przystosowanym do ich przewozu;
 • przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska w celu zapewnienia im tymczasowej opieki, gdzie po okresie kwarantanny zostaną zaszczepione i przygotowane do adopcji;
 • objęcie bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającymi zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, leczenie przyjętych zwierząt rokujących wyzdrowienie, szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym;
 • prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych bezdomnych zwierząt.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – w 2021 roku na realizację zadania w dniu ogłoszenia konkursu przewidziano kwotę 22 000,00 zł.

Zastrzega się, że środki jakie zarezerwowane zostaną w budżecie Gminy Lichnowy na przedmiotowe zadanie są prognozowane – ostateczna kwota zostanie ustalona w uchwale budżetowej na rok 2021.

W przypadku uzasadnionych potrzeb istnieje możliwość przyznania dodatkowych środków na prowadzenie schroniska po akceptacji przez Zamawiającego, wniosku Wykonawcy i po zawarciu przez strony stosowanego aneksu do umowy.

3. Zasady przyznawania dotacji

 • Do konkursu mogą przystępować podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) z wyłączeniem jednostek budżetowych;
 • Dotacje otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu;
 • Dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym;
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania reguluje umowa pomiędzy oferentem, a Gminą Lichnowy;
 • Wykorzystanie dotacji nie zgodnie z przeznaczeniem określonym umową wyklucza prawo otrzymania przez organizacje dotacji przez kolejne lata trwania umowy.

4. Termin i warunki realizacji zadania

 • Zadanie winno być realizowane od dnia podpisania umowy – 20.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe warunki i termin realizacji zadania określone zostaną w umowie;
 • Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ogłoszeniu.

 5. Termin i warunki składania ofert

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty (według wzoru określonego w załączniku nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 13.01.2021r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy (liczy się data wpływu oferty).
 • Oferty muszą być wypełnione czytelnie oraz powinny być zgodne z załączonym wzorem;
 • Oferta winna być opatrzona pieczątką oferenta oraz pieczątką imienną i podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, złożona wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, opatrzona napisem „KONKURS SCHRONISKO”.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 • Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
 • Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Lichnowy, w celu opiniowania złożonych ofert;
 • Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji i przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Wójtowi Gminy Lichnowy;
 • Decyzja Wójta Gminy Lichnowy w sprawie wyboru rekomendowanych ofert i wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego;
 • Decyzja Wójta Gminy Lichnowy stanowi podstawę do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wyłoniona w postępowaniu konkursowym;
 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
 • niekompletne,
 • dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji,
 • dotyczące zadania niezgodnego z wymienionym w ogłoszeniu o konkursie,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony (niezgodnie z warunkami ogłoszenia o konkursie),
 • złożone po terminie.

 

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 • koszt realizacji zadania;
 • spójność zakresu rzeczowego zadania z warunkami ogłoszenia,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby organizacyjne, rzeczowe i kadrowe wykorzystane przy realizacji projektu);
 • dotychczasowe doświadczenia oferenta w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,

7. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057)

 • w roku 2020 zrealizowano zadanie publiczne w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy w 2019 roku. Umowa zawarta w dniu 27.01.2020r. między Gminą Lichnowy, a OTOZ „ANIMALS”, z siedzibą w Bojanie, ul. Rzemieślnicza 2.
 • Wysokość dotacji w 2020 – 22 000,00 zł.

 

 

Inne ważne informacje:

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

 • Korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową (wg wzoru sprawozdania opublikowanego w Rozporządzeniu Przewodniczącego do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, Nr 2057).
 • Dostarczanie na pisemne wezwanie Wójta Gminy Lichnowy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków, protokołów, wykazu adresatów zadania itp.) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji związanej z realizacją zadania.
 • Kontrola nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Ogłoszenie zawiera załączniki:

 • Załącznik Nr 1 – wzór oferty
 • Załącznik Nr 2 – wzór umowy
 • Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania
 • Załącznik nr 4 – karta oceny formalnej oferty na realizację zadania publicznego
 • Załącznik nr 5 – karta oceny merytorycznej oferty na realizację zadania publicznego

 

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057)

2. Rozporządzeniem Przewodniczącego do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, Nr 2057)

3. Ustawą z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. Nr 869 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania:

Metryka

sporządzono
2020-12-22 przez Katarzyna Brzezińska
udostępniono
2020-12-22 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-12-22 18:16 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
867
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.