Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY LICHNOWY - Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, artykuł 706 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY LICHNOWY

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY LICHNOWY

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lichnowy Nr 46/06 z dnia 27.12.2006 roku w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem, ogłaszam drugi publiczny przetarg pisemny w drodze składania pisemnych ofert na sprzedaż zbędnych środków trwałych:

Samochody specjalne pożarnicze:

 • Daewoo Motor Polska Lublin 3 3327, rok produkcji 2000
 • FSC-Starachowice STAR P 244L, rok produkcji 1978
 1. Nazwa i siedziba sprzedającego.

Gmina Lichnowy
Tczewska 6 
82-224 Lichnowy
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30
Numer tel/fax (55) 271-27-23 / (55) 271-27-15
Strona internetowa: https://www.lichnowy.pl
Adres (e-mail): i.mlodzinska@lichnowy.pl

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego, w dniu 30.06.2023 r. o godz. 12:00.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w obiekcie sprzedającego przy ul. Tczewskiej 6 w Lichnowach w dniu 26.06.2023 r. w godz. od 10:00 do 13:00. Informacji dotyczących Przedmiotu sprzedaży udziela:

 • w sprawie Daewoo Motor Polska Lublin- Prezes OSP Lichnowy – 505 133 703
 • w sprawie FSC-Starachowice STAR P 244L- Prezes OSP Lisewo Malborskie – 502 917 254
 1. Rodzaj, typ, ilość  sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze i wadium:

Przedmiotem sprzedaży są zbędne składniki majątku ruchomego, określone w pkt. 4.1.

4.1. Samochody specjalne pożarnicze

 

L.p.

Nazwa przedmiotu sprzedaży

Rok

produkcji

Informacje dodatkowe

Cena wywoławcza

w PLN

Wadium

1.

Daewoo Motor Polska Lublin 3 3327

2000

Przebieg: 259789 km

Rodzaj nadwozia: kombi,
4 drzwiowe, 6 osobowe

Liczba osi: 2

Rodzaj napędu: tylny 4x2

Skrzynia biegów: manualna

Pojemność silnika: 2198 ccm

Moc silnika: 86kW (117 KM)

 

 

5 900,00 zł

 

 

 

295,00 zł

2.

FSC-Starachowice STAR  P 244L

1978

Przebieg: 34118 km

Opis rodzaju pojazdu: w kabinie dwa rzędy siedzeń, łącznie 6 miejsc

Liczba osi: 2

Rodzaj napędu: 4x4

Skrzynia biegów: manualna

Pojemność silnika: 6842 ccm

Moc silnika: 100kW (136 KM)

 

 

 

10 600,00 zł

 

 

 

530,00 zł

 

 1. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Lichnowach Bank Spółdzielczy Malbork o/Szymankowo 95 83030006 0060 0600 0837 0001.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie pieniężnej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
 • imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, NIP, Regon;
 • określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta (nazwa przedmiotu sprzedaży), oferowaną cenę za składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty;
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 • oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dowodu wpłaty lub poleceniem przelewu wniesionego wadium (uwaga: wadium musi być na koncie Sprzedającego przed upływem terminu składania ofert);
 • oświadczenie oferenta na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium;
 • datę sporządzenia oferty.
 1. Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.
 • Oferta z wyższą ceną – wygrywa.
 • Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, zastrzeżenie, że organizatorowi sprzedaży przysługuje prawo zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Gmina Lichnowy

Ul. Tczewska 6

82 – 224 Lichnowy

Na kopercie powinien znajdować się napis:

„Oferta w przetargu na sprzedaż pojazdów specjalnych pożarniczych”, o których mowa
w pkt 4.1. W przypadku chęci złożenia oferty na dwa pojazdy - dla każdego samochodu
z osobna. Nie otwierać przed 30.06.2023 godz. 12.00”

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – złącznik nr 3 i 4.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon. -pt.) w godz. 8:30-15:30 nie później niż do dnia 30.06.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie sprzedającego przy ulicy Tczewskiej 6
w Lichnowach.

Oferta jest wiążąca przez 30 dni.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 6 („Oferta złożona w przetargu powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 1. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja pisemna pomiędzy zainteresowanymi w dniu składania ofert.
 1. Inne informacje:

Przedmioty, o których mowa w pkt 4.1. niniejszego ogłoszenia stanowią własność Gminy Lichnowy, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te urządzenia ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu.

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5

Wystawienie faktury VAT nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez sprzedającego, w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6,  na podstawie protokołu odbioru.

Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Dokumentacja fotograficzna pojazdu Daewoo Motor Polska Lublin 3 3327

Załącznik nr 2 - Dokumentacja fotograficzna pojazdu FSC-Starachowice STAR  P 244 L

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego Daewoo Motor Polska Lublin 3 3327

Załącznik nr 4 - Wzór formularza ofertowego FSC-Starachowice STAR  P 244 L

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

 

 

 

                                                                                                                                                                                 …………………………………….

Podpis osoby zatwierdzającej

Metryka

sporządzono
2023-06-19 przez Iwona Młodzińska
udostępniono
2023-06-19 13:31 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2023-06-19 13:38 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
756
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.