Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 grudnia 2021 r. - Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, artykuł 462 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 grudnia 2021 r.

WÓJT GMINY LICHNOWY

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REAZLIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE

 

- Odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy w 2022r.

 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji niżej wymienionego zadania będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dofinansowania na realizację tego zadania.

 

  1. Rodzaj zadania – odłowienie, transport oraz przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy.

Zadanie w szczególności obejmować będzie:

- interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu otrzymanym od upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Lichnowy;

- przeprowadzanie interwencji oraz reagowanie w przypadkach zgłoszeń dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt;

- prowadzenie działań interwencyjno-profilaktycznych dot. bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lichnowy;

- transport bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy, z miejsca wyłapania do schroniska, wyłącznie pojazdem przystosowanym do ich przewozu;

- przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska w celu zapewnienia im tymczasowej opieki, gdzie po okresie kwarantanny zostaną zaszczepione i przygotowane do adopcji;

- objęcie bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającymi zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody;

- zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, leczenie przyjętych zwierząt rokujących wyzdrowienie, szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie oraz innym chorobom zakaźnym;

- prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych bezdomnych zwierząt.

 

  1. 2.     Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – w 2022 roku na realizację zadania w dniu ogłoszenia konkursu przewidziano kwotę 22 000,00 zł.

Zastrzega się, że środki jakie zarezerwowane zostaną w budżecie Gminy Lichnowy na przedmiotowe zadanie są prognozowane – ostateczna kwota zostanie ustalona w uchwale budżetowej na rok 2022.

W przypadku uzasadnionych potrzeb istnieje możliwość przyznania dodatkowych środków na prowadzenie schroniska po akceptacji przez Zamawiającego, wniosku Wykonawcy i po zawarciu przez strony stosowanego aneksu do umowy.

 

  1. 3.     Zasady przyznawania dotacji

- Do konkursu mogą przystępować podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) z wyłączeniem jednostek budżetowych;

- Dotacje otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu;

- Dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym;

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

- Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania reguluje umowa pomiędzy oferentem, a Gminą Lichnowy;

- Wykorzystanie dotacji nie zgodnie z przeznaczeniem określonym umową wyklucza prawo otrzymania przez organizacje dotacji przez kolejne lata trwania umowy.

 

  1. 4.     Termin i warunki realizacji zadania

- Zadanie winno być realizowane od dnia podpisania umowy – 26.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe warunki i termin realizacji zadania określone zostaną w umowie;

- Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ogłoszeniu.

 

  1. 5.     Termin i warunki składania ofert

- Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty (według wzoru określonego w załączniku nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 18.01.2022r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy (liczy się data wpływu oferty).

- Oferty muszą być wypełnione czytelnie oraz powinny być zgodne z załączonym wzorem;

- Oferta winna być opatrzona pieczątką oferenta oraz pieczątką imienną i podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, złożona wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, opatrzona napisem „KONKURS SCHRONISKO”.

 

  1. 6.     Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

- Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Lichnowy, w celu opiniowania złożonych ofert;

- Komisja przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji i przedstawia rozstrzygnięcie konkursu do akceptacji Wójtowi Gminy Lichnowy;

- Decyzja Wójta Gminy Lichnowy w sprawie wyboru rekomendowanych ofert i wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego;

- Decyzja Wójta Gminy Lichnowy stanowi podstawę do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wyłoniona w postępowaniu konkursowym;

-  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- niekompletne,

- dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową organizacji,

- dotyczące zadania niezgodnego z wymienionym w ogłoszeniu o konkursie,

- złożone przez podmiot nieuprawniony (niezgodnie z warunkami ogłoszenia o konkursie),

- złożone po terminie.

 

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

- koszt realizacji zadania;

- spójność zakresu rzeczowego zadania z warunkami ogłoszenia,

- możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby organizacyjne, rzeczowe i kadrowe wykorzystane przy realizacji projektu);

- dotychczasowe doświadczenia oferenta w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,

 

  1. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057)

- w roku 2021 zrealizowano zadanie publiczne w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy w 2021 roku. Umowa zawarta w dniu 20.01.2021r. między Gminą Lichnowy, a OTOZ „ANIMALS”, z siedzibą w Bojanie, ul. Rzemieślnicza 2.

Wysokość dotacji w 2021 – 22 000,00 zł.

 

Inne ważne informacje:

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

- Korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

-  Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową (wg wzoru sprawozdania opublikowanego w Rozporządzeniu Przewodniczącego do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, Nr 2057).

- Dostarczanie na pisemne wezwanie Wójta Gminy Lichnowy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków, protokołów, wykazu adresatów zadania itp.) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji związanej z realizacją zadania.

- Kontrola nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Ogłoszenie zawiera załączniki:

 

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057)

2. Rozporządzeniem Przewodniczącego do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, Nr 2057)

3. Ustawą z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. Nr 305).

 

Metryka

sporządzono
2021-12-27 przez Katarzyna Brzezińska
udostępniono
2021-12-27 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2021-12-27 13:51 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
374
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.