Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Decyzje środowiskowe 2019 Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku - Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie, menu 151, artykuł 112 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

 • Art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.);
 • Art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach Oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2081, ze zm.),
 • §3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.7l);

w związku z pismem Wójta Gminy Lichnowy znak: RGIII.6220.01.2019 z dnia 31.01.2019 r., po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Lichnowy sp. z o.o., reprezentowane przez pełnomocnika;

postanawiam

1. Wyrazić opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:

Modernizacja Gospodarstwa Rolnego Przedsiębiorstwa Rolno- Usługowego Lichnowy  sp. o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. Pomorskie

2.Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) charakterystyki planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem głównych cech charakterystycznych procesów produkcyjnych
b) przewidywanych rodzajów i wielkości emisji, w tym odpadów, wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
c) skutków emisji do środowiska, zwłaszcza emisji substancji odorowych wraz z oceną spełniania warunków rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz.87)
d) opisu wariantów przedsięwzięcia uwzględniających szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:

— wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego;
— racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska; wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
e) określenia przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko;
f) uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawcę wariantu
g) porównania proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w tym przypadku Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do biologicznego przetwarzania odpadów;
h) określenia skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia oraz znajdujących się w sąsiedztwie istniejących i planowanych inwestycji o takim samym lub podobnym charakterze;
i) wskazania działań eliminujących i minimalizujących ewentualne niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko; w szczególności na środowisko gruntowe i wodne oraz stan czystości powietrza, którego przyczyną może być emisja substancji odorogennych;
j) analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
k) przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji.


Uzasadnienie

Pismem znak: RGIII.6220.01.2019 z dnia 31.01.2019 r. (data wpływu 07.02.2019 r.) Wójt Gminy Lichnowy jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia obejmującego lokalizację kompostowni odpadów na terenie gospodarstwa rolnego w Lichnowach będącego w użytkowaniu przez Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Lichnowy sp. z o.o. w Lichnowach.

Do pisma dołączona została kopia wniosku pełnomocnika inwestora, wraz z załącznikami wymaganymi art. 64 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy OOŚ, tj:

 1. Kartą informacyjną przedsięwzięcia;
 2. Informacją Wójta Gminy Lichnowy znak: RIG.6727.244.2018.AR.3 z dnia 21.12.2018 r. o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, że:

 • przedsięwzięcie obejmować będzie uruchomienie, w gospodarstwie rolnym Przedsiębiorstwa Rolno—Usługowego sp. z 0.0 w Lichnowach kompostowni odpadów w celu wytwarzania nawozu na potrzeby tego gospodarstwa. Roczna zdolność przetwarzania odpadów w planowanym obiekcie wyniesie ok. 75 000 Mg/rok, a zdolność dobowa ok. 500 Mg/dobę;
 • zgodnie z 5 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko inwestycję zakwalifikować należy jako instalację związaną z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inną niż wymienione w @ 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów;
 • instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej zaliczana jest do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, których eksploatacja możliwa jest po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 przywołanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „ustawa OOŚ”), regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy OOŚ.

Opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ww. ustawy OOŚ.


Analizując kryteria określone w art. 63 ww. ustawy OOŚ oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

1.Rodzaj charakterystykę przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na uruchomieniu kompostowni odpadów w celu wytwarzania nawozu organicznego, którego wprowadzanie do obrotu będzie oparte na przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 668, ze zm.).

Produkcja kompostu prowadzona będzie w zadaszonych halach tunelowych, w otwartych pryzmach uformowanych w tych halach. Kompostowanie prowadzone będzie na szczelnym, utwardzonym (betonowym lub asfaltowym), zadaszonym i odpowiednio skanalizowanym (zbieranie odcieków z pryzm kompostowych) podłożu składającym się z kilku sektorów — kwater. Łączna powierzchnia zadaszonego podłoża wyniesie nie więcej niż 5 000 m2. Najwyższy poziom zadaszenia będzie usytuowany na wysokości nie przekraczającej 10 m nad poziomem terenu.

Ponadto w skład planowanego obiektu wchodzić będzie:

 • odrębna kwatera znajdująca się na terenie niezadaszonym, na którym będą magazynowane niektóre, ściśle określone rodzaje odpadów (tzw. materiał strukturalny), np. odpady zielone (gałęzie, kora itp.) iinne, których magazynowanie na powierzchni ziemi jest uzasadnione charakterem tych odpadów;
 • odrębna kwatera na magazynowanie kompostu.

Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego na te dwie kwatery nie przekroczy 4 000 m2. Ponadto, na terenie obiektu zlokalizowany będzie mały budynek stanowiący zaplecze administracyjno-socjalne.

Łączna powierzchnia obiektu, wraz z drogami dojazdowymi, zbiornikami, ewentualnymi budynkami gospodarczymi/socjalnymi, zajmować będzie do 30 000 m2 (3 ha).

Odpady poddawane przetwarzaniu dostarczane będą na teren obiektu transportem własnym lub zewnętrznym — w kontenerach lub za pomocą samochodów samowyładowczych.

Przywiezione odpady będą wyładowywane od razu w pobliżu budowanej pryzmy i magazynowane na utwardzonej powierzchni — w większości przypadków od razu wewnątrz hali tunelowej.


Proces kompostowania składać się będzie z 3 faz: dojrzewania wstępnego, dojrzewania zasadniczego oraz dojrzewania ostatecznego. Całkowity proces kompostowania trwać będzie od 4 do 8 miesięcy, zależnie od warunków pogodowych oraz jakości odpadów, kierowanych do kompostowania. Każda pryzma w celu lepszego napowietrzenia i przemieszenia materiału będzie przerzucana za pomocą ładowarki kołowej lub za pomocą specjalistycznego urządzenia do przerzucania pryzm kompostowych; przy czym przerzucanie będzie następowało w ramach pryzmy pod jedną halą tunelową, jak również poprzez przemieszczanie materiału pryzmy z jednej hali do drugiej.

Proces kompostowania będzie prowadzony przez 7 dni tygodniu. Transport odpadów i innych surowców dla potrzeb produkcji komponentów będzie prowadzony wyłącznie w porze dnia (6;00-22:00). Procesowi przetwarzania będą poddawane wyłącznie odpady pochodzenia organicznego, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych. Nie przewiduje się przyjmowania i kompostowania odpadów pochodzenia zwierzęcego. Zakładana rocznie maksymalna ilość przetwarzanych odpadów wynosi 75 000 Mg/rok. W efekcie kompostowania następuje utrata minimum ok. 30% do maksimum 60% pierwotnej masy odpadów, zatem rocznie wytwarzane będzie maksimum 30 000 — 52 500 Mg kompostu. Proces kompostowania poprzedzony będzie magazynowaniem części odpadów przeznaczonych do odzysku;

2. Usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowana kompostownia zlokalizowana zostanie na terenie części działki nr 274/2 (obręb Lichnowy), wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Przedsięwzięcie zajmować będzie ok. 3 ha z ogólnej powierzchni 84,5 ha działki. Działka wykorzystywana jest rolniczo. Na terenie przedsięwzięcia nie ma zadrzewień. Przez teren działki przebiegają rowy melioracyjne.

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 350 m od terenu planowanego przedsięwzięcia. Są to budynki gospodarcze gospodarstwa wnioskodawcy.

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

 • ok. 7,1 km na zachód Dolina Dolnej Wisły PLB040003;
 • ok. 9,9 km na zachód Dolna Wisła PLH220033.

Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, ze zm.) to:

 • ok. 7,1 km na zachód Środkowowżuławski Obszar Chronionego Krajobrazu;
 • ok. 7,5 km na zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich.

Dla terenu inwestycyjnego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania:

Oddziaływanie przedsięwzięcia na komponenty środowiska przejawiać się będzie głównie na etapie jego eksploatacji. W fazie realizacji nie należy się spodziewać znaczących uciążliwości ponieważ zakres planowanych prac będzie ograniczony do utwardzenia i uszczelnienia terenu oraz zainstalowania tuneli kompostowych i instalacji towarzyszących.

Na etapie eksploatacji emisje do środowiska związane będą z przetwarzaniem odpadów organicznych: emisje do powietrza, emisja hałasu, powstawanie odcieków i potencjalnie zanieczyszczonych wód opadowych. Źródłem emisji hałasu 2 planowanego przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów po terenie kompostowni.

Odcieki powstające w procesie technologicznym zbierane będą kanalizacją ułożoną w dnie utwardzonego terenu tuneli kompostowniczych i kierowane do naziemnych zbiorników bezodpływowych. Prognozowana ilości odcieków wyniesie ok. 100 m3 miesięcznie. Odcieki z pryzm w pierwszej kolejności będą wykorzystane do nawilżania odpadów w pryzmach. Ewentualny nadmiar odcieków zostanie przekazanych uprawnionym odbiorcom. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zostaną do urządzeń wodnych.

Proces kompostowania odpadów przebiegał będzie w pryzmach, w halach tunelowych otwartych z dwóch stron. Specyfika tego typu obróbki biologicznej sprawia, że nie ma pewności, iż proces będzie miał cały czas tlenowy charakter. Brak możliwości sztucznego napowietrzania pryzm skutkować może w części fermentacją odpadów i emisją substancji odorowych powstających w procesie fermentacji beztlenowej, wyczuwalną szczególnie podczas przerzucania przetwarzanych odpadów.

Część odpadów, zaproponowanych do przetwarzania w procesie tlenowej stabilizacji, charakteryzuje się dużą skłonnością do zagniwania (np. wywar gorzelniany, odpady roślinne) więc źródłem odorów może być nie tylko proces odzysku ale i magazynowania tych odpadów na otwartym terenie.

Inwestor powinien wskazać działania ograniczające emisję bioaerozoli z procesów tlenowego rozkładu odpadów biodegradowalnych oraz emisję zanieczyszczeń gazowych, w szczególności związków odorotwórczych (amoniak, aceton, merkaptany, węglowodory alifatyczne).


Ponadto do odzysku wskazane zostały np. odpady:

 • z grupy 03 - odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury, w szczególności: 03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04;
 • grupy 05 - odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla, w szczególności: 05 01 10 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09.

Możliwość wykorzystania tych odpadów, zwłaszcza forniru, płyt wiórowych i osadów wymagałaby uzasadnienia.

Zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej efektem przetworzenia odpadów organicznych będzie kompost spełniający wymagania produktu. Należałoby wskazać sposób i zakres monitoringu procesu, zapewniający otrzymanie takiego produktu.

Inwestor, w karcie informacyjnej przedstawił jedynie warianty lokalizacyjne przedsięwzięcia uznając za dodatkowy wariant także jego etapowanie. Pominięte zostały warianty technologiczne, które mogłyby skutkować ograniczeniem oddziaływania planowanej kompostowni na komponenty środowiska, przede wszystkim na stan czystości powietrza.

Wariantem takim mogłaby być np. zamknięta kompostownia z napowietrzaniem pryzm bądź przykrywanie pryzm specjalną półprzepuszczalną membraną.

Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów w ilości ponad 75 ton dobowo zgodnie z rozporządzeniem dnia 27 sierpnia 2014 r. należy do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Jej eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego po udokumentowaniu, że spełnia wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, w szczególności konkluzji BAT zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Dla instalacji obróbki odpadów metodą biologiczną udokumentowania wymaga, między innymi, spełnianie:

 • ogólnych metod ograniczania emisji, w szczególności zarządzanie strumieniem odpadów (BAT 2, BAT 4), zapobieganie emisjom odorów (BAT 13), zrzuty pośrednie do wód (BAT 20)
 • biologicznego przetwarzania odpadów, w szczególności BAT 33, BAT 36, BAT 37.

Uwzględniając zaproponowaną technologię nie ma pewności, że przedsięwzięcie, na etapie eksploatacji, nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, przede wszystkim przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń oraz wartości odniesienia na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz czy zaproponowana technologia kompostowania spełniać będzie wymagania najlepszych dostępnych technik.

W związku z powyższym, uwzględniwszy łącznie wszystkie kryteria wymienione w art. 63 ustawy OOŚ, tut. organ uznał za zasadne nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.


Pliki do pobrania:
- postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

Metryka

sporządzono
2019-02-28 przez Młodzińska Iwona
udostępniono
2019-02-28 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-06-01 13:10 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
861
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.