Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zmiana imienia i nazwiska - Urząd Stanu Cywilnego, menu 129, karta informacyjna 24 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana imienia i nazwiska

Podstawa prawna

Art. 8-12 ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.),

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 788 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.).

Wydział

Urząd Stanu Cywilnego

Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 1 (parter)

Bożena Milewska – Kierownik USC

tel: (55) 271 27 23 wew. 111

e-mail: usc@lichnowy.pl

Wymagane dokumenty

1. Wniosek zawierający następujące dane:

Imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,

wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

Numer PESEL, jeżeli został nadany,

Imię (imiona) i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które ma się rozciągać zmiana nazwiska,

wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

adres do korespondencji wnioskodawcy

uzasadnienie, tj. ważne powody w rozumieniu ustawy

oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

aktualny stan cywilny, tj. kawaler, panna, żonaty, mężatka, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa.

2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

3. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:

zmiana nazwiska ma dotyczyć dziecka,

zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców.

Zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub (i) nazwiska winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Dzieci zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:

zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,

zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica.

Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub (i) nazwiska jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka.

6. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub (i) osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:

prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub (i) umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.

7. Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia/nazwiska.

8. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji pozytywnej w sprawie zmiany imienia lub (i) nazwiska - 37,00 zł.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie zmiany imienia lub (i) nazwiska - 10,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

Zwolnione od opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwołania

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne

1. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:

osoby posiadające obywatelstwo polskie,

cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,

cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

2. Zmiany imienia lub (i) nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy: wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, albo które zostało bezprawnie zmienione, a także na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

3. Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.

4. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1422).

5. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

6. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

7. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).

8. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Ustawa przewiduje wyjątek od powyższej zasady:

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

9. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

10. W określonych w ustawie sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula nie stosuje się przepisów art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pliki do pobrania:

wniosek o zmianę imienia, nazwiska

Metryka

sporządzono
2015-12-08 przez
udostępniono
2015-12-08 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-05-07 12:43 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
282
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.