Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Ogłoszenia przetargowe 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 010 000,00 PLN (2020)- Ogłoszenie - 2020, menu 101, artykuł 246 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 010 000,00 PLN (2020)- Ogłoszenie

Numer ogłoszenia:

 • 575184-N-2020

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 010 000,00 PLN. Kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 505 084,51 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 504 915,49 zł. Wykonawca uwzględni wydatki już poniesione przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z poniższymi założeniami:
  1) kwota kredytu 1 010 000,00 PLN (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych 00/100) może ulec zmniejszeniu, jednak nie bardziej niż do kwoty 700 000,00 PLN,
  2) kredyt udzielony będzie w złotych (PLN),
  3) uruchomienie kredytu następować będzie w transzach. Określenie transz wypłat kredytu oraz terminów postawienia ich do dyspozycji Zamawiającego następować będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego zapotrzebowania na środki, przy czym zapotrzebowanie dla swej ważności będzie złożone w formie pisemnej,
  4) okres kredytowania - 13 lat,
  5) karencja w spłacie kredytu: do 31.03.2021 r.
  6) spłata odsetek bez karencji,
  7) Wysokość spłaty raty kapitału kredytu wynosić będzie w następujący sposób: - w latach 2021- 2032 raty płatne w dniach 31marca, 31 maja, 30 września oraz 30 listopada w wysokości 19 425,00 PLN, - w roku 2033 – rata w wysokości 38 800,00 PLN płatna do 31 marca i rata w wysokości 38 800,00 PLN płatna do 31 maja. W przypadku, gdy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, za dotrzymanie terminu uważa się następny dzień roboczy.
  8) kwota kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Wykonawcy. Stawkę referencyjną stanowić będzie stawka WIBOR 1 M z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który będą naliczane odsetki, powiększonej o stałą marżę wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty. Marża Wykonawcy będzie stała. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Naliczone odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą do ostatniego dnia każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą wyłącznie od wypłaconych transz kredytu (tzn. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu). Odsetki są naliczane od salda kredytu wg kalendarza rzeczywistego (365/366 dni.)
  9) O wysokości stawki bazowej WIBOR 1 M stanowiącej podstawę oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do 20 każdego miesiąca.
  10) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  11) termin i sposób pobrania prowizji: Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i innych prowizji od udzielonego kredytu. Warunek ten dotyczy prowizji od niewykorzystanej części kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu oraz innych opłat,
  12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza uruchomienia i spłat kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub całości kredytu; w przypadku wcześniejszej spłaty lub całości kredytu; w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia.

Zamawiający:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Termin składania ofert:

 • 2020-09-17, godzina: 12:00

Kody wg CPV:

 • 66113000-5

Pliki do pobrania:

Aktualizacja:

 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert elektronicznie poprzez Platformę Marketplanet.

Logo Market Planet

Metryka

sporządzono
2020-09-09 przez
udostępniono
2020-09-09 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-10-19 09:25 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
886
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.