Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Ogłoszenia przetargowe 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy (2020) - Ogłoszenie - 2020, menu 101, artykuł 232 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy (2020) - Ogłoszenie

dotyczy: "Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy (2020)"


 Numer ogłoszenia:

  •  nr 555595-N-2020 z dnia 2020-06-29

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Lichnowy.

2. Transport wszystkich odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.,  ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew (ZUOS Tczew).

3. Wyposażenie (wydzierżawienie) nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.

4. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia (pojemniki/worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popioły oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym.

5. Wyposażenie oraz prowadzenie (eksploatacja) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów we wsi Lichnowy (dalej PSZOK) w tym odbieranie i transport do ZUOS Tczew  odpadów komunalnych selektywnie dostarczanych. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie szacuje się, że przebywa ok. 3 700 osób. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, których liczbę szacuje się na około 50 podmiotów.

 

Wykonawca otrzyma najpóźniej w dacie zawarcia umowy:

a) wykaz nieruchomości wraz z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych na danej nieruchomości,
b) wykaz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy wraz z deklarowaną liczbą i zadeklarowana wielkością pojemników do zbierania odpadów,
c) wykaz nieruchomości mieszanych.

1. Wykonawca jest obowiązany do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów - Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew (ZUOS Tczew).

3. Wykonawca tak zorganizuje wywóz by odpady były zbierane tylko na terenie gminy Lichnowy. Zabrania się zbierania (dopełnianie pojazdu odpadami) z terenu innej gminy. Pojazdy po zapełnieniu, bez dodatkowego postoju będą dostarczały odpady do ZUOS Tczew.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty (karty przekazania odpadów) potwierdzające przekazanie odpadów z terenu gminy Lichnowy do ZUOS w Tczewie.

5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie skontrolować wykonawcę, w szczególności pojazdy wykonawcy świadczące usługi na terenie gminy, czy przed rozpoczęciem usługi na terenie gminy są one puste, a odpady są dostarczane do miejsc przetwarzania odpadów wskazanych przez Gminę.

6. Wykonawca winien odnotowywać i przypisywać do danej śmieciarki informacje, o tym skąd zostały odebrane odpady, jakiej ilości, w podziale na odpowiednie źródła pochodzenia (miejscowości).

7. Zakazuje się mieszania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) razem z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranymi.

8. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), z wszystkich nieruchomości, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości.

9. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości mieszanych, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników.

10. Odpady komunalne należy zbierać i transportować w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie, wywianie, wylanie oraz w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego.

11. Wykonawca będzie prowadził usługi odbioru z należytą starannością, w taki sposób by nie uszkodzić pojemników do zbierania odpadów.

12. Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z wszystkich nieruchomości w następującej częstotliwości raz na dwa tygodnie, z tym że w okresie od 1 kwietnia do 31 października częstotliwość odbierania raz na tydzień.

Prognozowana ilości odpadów selektywnie zebranych przewidziana do odbierania [Mg] w okresie trwania usługi - 1074 Mg, w tym:

  • papier - 20 Mg
  • szkło - 90 Mg
  • tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe - 144 Mg
  • bioodpady - 350 Mg
  • popioły - 450 Mg
  • odpady wielkogabarytowe - 20 Mg

Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne selektywnie zebrane z wszystkich nieruchomości w następującej częstotliwości:

a) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: raz na miesiąc, z tym że w okresie od 1 kwietnia do 30 września częstotliwość odbierania raz na dwa tygodnie;
b) szkło i papier nie rzadziej niż raz na kwartał;
c) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na tydzień, natomiast w listopadzie częstotliwość odbierania raz na dwa tygodnie;
d) popiół selektywnie zebrany: raz na dwa tygodnie w terminie od 1 października do 30 kwietnia;
e) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach „wystawek” – raz w II kwartale 2021 roku.

Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ –„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

 

Zamawiający:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Termin składania ofert:

  • 2020-07-09, godzina 12:00

Kody wg CPV:

  • 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  • 90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Pliki do pobrania:

Zmiany:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert elektronicznie poprzez Platformę Marketplanet.

Logo Market Planet

Metryka

sporządzono
2020-06-29 przez
udostępniono
2020-06-29 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-10-15 08:54 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
699
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.