Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona danych osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ochrona danych osobowych, bieżące, menu 29 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lichnowy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Lichnowy danych osobowych.

Zgodnie z art.13 cytowanego wyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podajemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lichnowy jest Wójt Gminy Lichnowy, z siedzibą przy ul. Tczewskiej 6  82-224 Lichnowy, Tel. 55 271-27-23, e-mail sekretariat@lichnowy.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującymi Pani/Panu w związku z tym uprawnieniami można kontaktować się z wyznaczonym w Urzędzie Gminy Lichnowy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Inspektora: tel. 55 271-27-23 wew.113, adres e-mail: iod@lichnowy.pl
 3. Urząd Gminy Lichnowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, z poszczególnych ustaw kompetencyjnych i rozporządzeń wykonawczych,
  2. niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  3. określonym w treści zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest:
  1. w większości przypadków art.6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” - kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązku prawnego; ponadto szczegółową podstawę prawną w tym przypadku stanowią przepisy prawne normujące szczegółowo zadania i obowiązki administratora tj. ustawa o samorządzie gminnym oraz szereg ustaw kompetencyjnych i rozporządzeń wykonawczych,
  2. art.6 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”- kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
  3. w szczególnych wypadkach art. 6 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” – kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
 5. Administrator danych osobowych udostępnia Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzania przetwarzania danych w sytuacjach przewidzianych prawem, w celu realizacji obowiązków z prawa wynikających.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania dla jakich zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r., poz.67) lub w innych przepisach szczególnych, bądź w umowie o dofinansowanie zawartej między gminą jako beneficjentem a określoną instytucją, co wiąże się z trwałością projektów i obowiązkiem zachowania dokumentacji do celów kontrolnych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo do dostępu do treści danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiana) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w większości przypadków wymogiem ustawowym i w tym zakresie ich podanie ma charakter obowiązkowy.

W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w  pkt 3) niniejszej klauzuli.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych w takim przypadku jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości jej zawarcia umowy.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Tożsamość administratora

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Lichnowy

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Lichnowy można skontaktować się pisemnie na adres siedziby: 82-224 Lichnowy  ul. Tczewska 6 lub za pomocą poczty elektronicznej: e-mail sekretariat@lichnowy.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Lichnowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: Urząd Gminy Lichnowy  ul. Tczewska 6  82-224 Lichnowy, telefonicznie pod numerem telefonu 55 271-27-23 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem poczty sekretarz@lichnowy.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
 • unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
  • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
  • zmiany danych zawartych w dowodzie,
  • upływu terminu ważności dowodu,
  • utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

Odbiorcy danych

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

Okres przechowywania danych

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

 • organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Tożsamość administratora

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Lichnowy można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 82-224 Lichnowy  ul. Tczewska 6  lub za pomocą poczty elektronicznej; e-mail sekretariat@lichnowy.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Lichnowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: Urząd Gminy Lichnowy  ul. Tczewska 6  82-224 Lichnowy, telefonicznie pod numerem telefonu 55 271-27-23 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem poczty  sekretarz@lichnowy.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania w związku z:
  • nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
  • zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
  • zmianą obywatelstwa,
  • wydaniem nowego dowodu osobistego,
  • zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

Okres przechowywania danych

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.


Metryka

sporządzono
2020-05-29 przez Szczuchniak Igor
udostępniono
2020-05-29 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-01-08 13:21 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2125
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.