dotyczy: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulicy Wiatracznej w Lichnowach w gminie Lichnowy"

 

Gmina Lichnowy na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulicy Wiatracznej w Lichnowach w gminie Lichnowy wpłynęła 1 oferta:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium Cena brutto - 60% - max liczba punktów -60

Kryterium - okres rękojmi - 40%Max liczba punktów - 40

Suma punktów

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe „SOMBUD", ul. Ceramiczna la,

83-314Somonino

489 540,00 zł

60 miesięcy

 

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

Za najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy została wybrana oferta nr 1. Umowa zostanie podpisana w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt la w/w ustawy. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym  postępowaniu nie zostały odrzucone oferty. Informujemy, Iż od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w w/w ustawie - dział VI „Środki ochrony prawnej".

 

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25, lipiec 2017 08:17 Jarosław Grochowski