ROOT

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lichnowy, prowadzony jest na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U. z 2012r. , poz.406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012r. , poz.189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lichnowy:

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lichnowy prowadzi Sekretarz Gminy Lichnowy tel. (55) 271-27-23 wew.13.
 2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

 

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

 

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt 1 rozporządzenia jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie”.

 1. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
 2. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635 z późn.zm.).
 3. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej ( zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz.1330).
 4. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Lichnowy w BS Malbork O/Szymankowo
  Nr 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj: Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Lichnowy.

I. ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek . Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu;

 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;

 • oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;

 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • kopię dowodu dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz przedstawić do wglądu:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;

 • w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

 • dowód dokonania opłaty.

 

POTRZEBNE WNIOSKI I OŚWIADCZENIA DOSTĘPNE PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU OPŁATY:

Postępowanie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy:

BS Malbork o/Szymankowo 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001

(tytułem: opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy w pokoju nr 11.

Wszelkich informacji udziela:

Ewa Szymańska – inspektor ds. społeczno – administracyjnych, oświaty i pozyskiwania środków, tel. (55) 271-27-23 wewn. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Forma załatwienia:

Przed otrzymaniem wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych osoby upoważnione przez Wójta Gminy Lichnowy dokonają wizytacji lokalu w celu sprawdzenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu wymagane będzie przedstawienie pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Po dokonaniu wpisu do rejestru wnioskodawca otrzyma zaświadczenie. Od tego momentu będzie podlegać nadzorowi gminy w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W przypadku gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Wójt Gminy Lichnowy odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

 

II. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W REJESTRZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku o wpis do rejestru w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Należy wówczas złożyć wypełniony wniosek o zmianę wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Po otrzymaniu powyższego wniosku dokonuje się zmian w rejestrze i wystawia wnioskodawcy zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Zmiany w rejestrze są zwolnione z opłat.

 

III. ZASADY WYKREŚLENIA PODMIOTÓW Z REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

 • nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej i jest zwolnione z opłat.

 

IV. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ. U. z 2011r., Nr 45, poz. 235)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011r., Nr 69, poz. 367)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów i szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011, Nr 69, poz. 368)

 • Uchwała Nr VIII/54/11 rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

dotyczy: "Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy"

dotyczy: "Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w gminie Lichnowy"