ROOT

dotyczy: "Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy"

Zaproszenie na obrady XXXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 24 października 2017r. o godz. 13.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach przy ul. Lachowicza 25A.

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działek : 210, 128, 127, 100, 99, 98/1, 98/2, 97, 203, 201, 55/6, 55/15, 55/14, 50 obręb Dąbrowa.

Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Wójt Gminy Lichnowy zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowania projektu uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie uchwalenia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działek : 210,128, 127, 100, 99, 98/1, 98/2, 97, 203, 201, 55/6, 55/15, 55/14, 50 obręb Dąbrowa.

w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy.

w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy. Teren inwestycji - dz. 93/4, 96, 97, 107/1, 108 obręb Szymankowo.

Gmina Lichnowy ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości i obrębie Parszewo, działka nr 57 o powierzchni 5700 m2, nr KW GD1M/00018920/3, nieruchomość z możliwością uzyskania warunków zabudowy.

stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze części gruntów rolnych wsi Szymankowo, gm. Lichnowy, woj. pomorskie.