ROOT

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49 obręb Szymankowo

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy.

dotyczy: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulicy Wiatracznej w Lichnowach w gminie Lichnowy"

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1, o pow. 3844 m2, położona w Tropiszewie i działka nr 57, o pow. 5700 m2, położona w Parszewie, wyznaczonego na dzień 18 lipca 2017 r.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lichnowy od granicy gminy Nowy Staw w kierunku miejscowości Tropiszewo gm. Lichnowy

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze części gruntów rolnych wsi Szymankowo, gm. Lichnowy, woj. pomorskie.

Wójt Gminy Lichnowy informuje, że od dnia 17.06.2017r. zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

Informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10. 04 1997 r. Prawo energetyczne, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z póź. zm.), wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2017 r. do dnia  01.08.2017 r.

dotyczy: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 w gminie Lichnowy"

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.