ROOT

Gmina Lichnowy na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 w gminie Lichnowy".

Zaproszenie na obrady XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 25 października 2016r. o godz.11.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z obiektem kompensacji mocy biernej (cewką kompensacyjną) oraz towarzyszącą siecią telekomunikacyjną, a także niezbędną infrastrukturą techniczną.

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49 obręb Szymankowo.

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt Urząd Gminy Lichnowy ogłasza przyjmowanie do dnia 30 października 2016 r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Wójt Gminy Lichnowy zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowania projektu uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie uchwalenia na rok 2016 Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.