ROOT

Wójt Gminy Lichnowy podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

1 stycznia weszła w życie zmieniona Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), regulująca m. in. sprawy wycinki drzew i krzewów w prywatnych posesjach.  Nie trzeba  już uzyskiwać w urzędzie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów pod warunkiem, że ich wycięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 3a Ustawy o ochronie przyrody).

Dotyczy: Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy

Dotyczy: Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy

dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Lichnowy w roku 2017.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. Nr 94/9, 94/11, 94/12, 94/13 obręb Szymankowo nr 0009, gm. Lichnowy

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie mostu nr JNI 01026479 w m. Pordenowo w ciągu drogi powiatowej 2337G Ostaszewo-Lichnowy w km 7+654".

Zapraszam na posiedzenie XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016r. o godz.11.30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa mostu nr JNI 01026479 w m. Pordenowo w ciągu drogi powiatowej 2337G Ostaszewo-Lichnowy w km 7+654