ROOT

W sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego obejmującego część gruntów wsi Lichnówki Pierwsze na terenie działki nr 188/3 obręb Lichnówki na wniosek POLHOZ Sp. z o.o. ul. Główna 9, Szymankowo.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn.zm.) Wójt Gminy Lichnowy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lichnowy na lata 2016-2026 w dniach od  26.08.206 r.  do 16.09.2016 r.

Dotyczy ogłoszenia : Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z obiektem kompensacji mocy biernej (cewką kompensacyjną) oraz towarzyszącą siecią telekomunikacyjną, a także niezbędną infrastrukturą techniczną.

Aktualne informacje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

http://bip.pomorskie.eu/m,145,oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

Gmina Lichnowy podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w przetargu nieograniczonym na Sukcesywną dostawę opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie nr 300510 - 2016 z dnia 2016-08-08 r.

Lichnowy: Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych

Nowy wzór deklaracji - obowiązuje od 1 sierpnia 2016r.