ROOT

Ogłoszenie nr 363602 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.

Dotyczy: Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy

Dotyczy: Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lichnowy w 2017 roku

Zapytanie ofertowe: Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 w gminie Lichnowy

Dotyczy: Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy

Dotyczy: Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym zwołuję obrady XXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 29 listopada 2016r. o godz.12.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 w gminie Lichnowy

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. Nr 94/9, 94/11, 94/12, 94/13 obręb Szymankowo nr 0009, gm. Lichnowy.

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49 obręb Szymankowo

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w gminie Lichnowy w ramach projektu Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuław