ROOT

Zaproszenie na obrady XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 30 maja 2017r. o godz. 12.30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymankowo, gm. Lichnowy, na terenie działki nr 99 obręb Szymankowo

Zaproszenie na obrady XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 25 kwietnia 2017r. o godz. 12.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie miejscowości Lichnowy gm. Lichnowy do granicy gminy w kierunku miejscowości Trępnowy, gm. Nowy Staw.

Dotyczy: „budowa ośmiu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 39/4, 12/1, 30/1, 15/1 obręb Boręty, 83 obręb Pordenowo, 1 obręb Lichnowy i 225, 59/1, 204, 57 obręb Dąbrową".

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV zasilającej na terenie działek nr 178/3,178/4,178/9 obręb Lisewo, gm. Lichnowy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r poz. 2147 ze zm.) informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy