Informacje

Data utworzenia: 11 styczeń 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach Ogłasza nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Data utworzenia: 10 styczeń 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach unieważnia konkurs na stanowisko - Asystent rodziny.

Data utworzenia: 08 grudzień 2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach Ogłasza nabór na stanowisko - Asystent Rodziny

Data utworzenia: 09 listopad 2017

Informujemy, iż rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku.

Data utworzenia: 31 październik 2017

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działek : 210, 128, 127, 100, 99, 98/1, 98/2, 97, 203, 201, 55/6, 55/15, 55/14, 50 obręb Dąbrowa."

Data utworzenia: 13 październik 2017

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działek : 210, 128, 127, 100, 99, 98/1, 98/2, 97, 203, 201, 55/6, 55/15, 55/14, 50 obręb Dąbrowa.

Data utworzenia: 05 październik 2017

Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Data utworzenia: 04 październik 2017

Wójt Gminy Lichnowy zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowania projektu uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie uchwalenia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data utworzenia: 29 wrzesień 2017

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowie linii kablowej nn-0,4 kV na terenie działek : 210,128, 127, 100, 99, 98/1, 98/2, 97, 203, 201, 55/6, 55/15, 55/14, 50 obręb Dąbrowa.

Data utworzenia: 29 wrzesień 2017

w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy.

Data utworzenia: 29 wrzesień 2017

w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy. Teren inwestycji - dz. 93/4, 96, 97, 107/1, 108 obręb Szymankowo.

Data utworzenia: 26 wrzesień 2017

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Szymankowo, gm.Lichnowy