Data utworzenia: 12 lipiec 2017

Informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10. 04 1997 r. Prawo energetyczne, (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 z póź. zm.), wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2017r. do dnia  01.08.2017r.

Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lichnowy”.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowego dokumentu.

„Projekt aktualizacji założeń...” dostępny jest na stronie internetowej gminy Lichnowy oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.