Data utworzenia: 19 kwiecień 2017

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie miejscowości Lichnowy gm. Lichnowy do granicy gminy w kierunku miejscowości Trępnowy, gm. Nowy Staw.

RGIII 6733.02.2017

Lichnowy dn. 18.04.2017r.


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania


Na podstawie przepisów art.10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) art.50 ust. 1, art. 51 ust.l pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 Nr 778 z późn. zm.).


Wójt Gminy Lichnowy zawiadamia

w dniu 14.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek inwestora - Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. Z o.o., ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, reprezentowanego przez Pana Adama Papaj z Biura Projektowo - Inwestycyjnego „HYDRO-TERM" w Malborku, Aleja Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork, dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie miejscowości Lichnowy gm. Lichnowy do granicy gminy w kierunku miejscowości Trępnowy, gm. Nowy Staw. Przedsięwzięcie planowane jest wzdłuż dróg powiatowych nr 2340G i 2918G na działkach o nr ewidencyjnych: gm. Lichnowy, obręb Lichnowy: 229/1, 241, 155/1, 231, 250, 206/3, 206/6, 208/1, 208/2, 228, 229/2, 216/3, 262/11, 262/10, 262/9, 262/8, 262/7, 262/14, 262/6, 262/12, 262/49, 262/48, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/50 oraz gm. Nowy Staw, obręb Trępnowy: 105/1,127, 84, 126, 73/2,106.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 - 224 Lichnowy w pokoju Nr 7 w, tel. (0 - 55) 271 - 27 - 23 vyew. 17, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.