Data utworzenia: 07 kwiecień 2017

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV zasilającej na terenie działek nr 178/3,178/4,178/9 obręb Lisewo, gm. Lichnowy.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) informuję o zebraniu materiałów w związku ze wszczętym w dniu 07.03.2017r. postępowaniem na wniosek inwestora - Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80- 557 Gdańsk, działającego przez pełnomocnika - Pana Sławomira Bohdziewicz z Biura Projektów VOLT s.c. ul. Płk. Dąbka 85/II/9, 82-300 Elbląg, dotyczącym wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV zasilającej na terenie działek nr 178/3, 178/4, 178/9 obręb Lisewo, gm. Lichnowy.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Lichnowy.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 - 224 Lichnowy w pokoju Nr 7 w, tel. (0 - 55) 271 - 27 - 23 we^ 117, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15:30.

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, kwiecień 2017 12:13 Jarosław Grochowski