Data utworzenia: 15 marzec 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lichnowy zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na utylizację i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Lichnowy.

Dofinansowanie zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  2. nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Szczegółowe zasady dofinansowania określa Regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy (edycja 2017)”.

Właściciele budynków zlokalizowanych na terenie gminy Lichnowy, pokrytych wyrobami azbestowymi, mogą do dnia 07.04.2017r. zgłaszać zamiar przystąpienia do konkursu poprzez złożenie do Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7, wniosku o udzielenie dofinansowania.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie lichnowy.pl w zakładce AZBEST oraz w Urzędzie Gminy Lichnowy, pokój nr 7.

Dofinansowaniu nie podlega zakup oraz montaż nowego pokrycia dachowego!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 19.05.2017r.

UWAGA! – inaczej niż w latach ubiegłych, prace polegające na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów azbestowych zostaną przeprowadzone przez wykonawcę wyłonionego przez Wójta Gminy Lichnowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie prace rozpoczęte po 19.05.2017r.

Zastrzega się, że w przypadku nie zakwalifikowania wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wójt Gminy Lichnowy odstępuje od udzielenia dofinansowania mieszkańcom gminy Lichnowy.

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.