Aktualności

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymankowo, gm. Lichnowy, na terenie działki nr 99 obręb Szymankowo

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie miejscowości Lichnowy gm. Lichnowy do granicy gminy w kierunku miejscowości Trępnowy, gm. Nowy Staw.

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV zasilającej na terenie działek nr 178/3,178/4,178/9 obręb Lisewo, gm. Lichnowy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”.

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert złożonych przez podmioty uprawnione do realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy w roku 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą wystąpienia kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski ponownie przesyła w załączeniu ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 20 grudnia 2016 roku (Dz.U. 2016, poz.2091).

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Lichnowy przez kluby sportowe określone w § 3 ust. 1 Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.

1 stycznia weszła w życie zmieniona Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), regulująca m. in. sprawy wycinki drzew i krzewów w prywatnych posesjach.  Nie trzeba  już uzyskiwać w urzędzie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów pod warunkiem, że ich wycięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 3a Ustawy o ochronie przyrody).

dla podmiotów uprawnionych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - zapewnienie schronienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Lichnowy w roku 2017.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. Nr 94/9, 94/11, 94/12, 94/13 obręb Szymankowo nr 0009, gm. Lichnowy

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie mostu nr JNI 01026479 w m. Pordenowo w ciągu drogi powiatowej 2337G Ostaszewo-Lichnowy w km 7+654".

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa mostu nr JNI 01026479 w m. Pordenowo w ciągu drogi powiatowej 2337G Ostaszewo-Lichnowy w km 7+654