Aktualności

w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. lichnowy.

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy. Teren inwestycji - dz. 93/4, 96, 97,107/1,108 obręb Szymankowo.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49 obręb Szymankowo.

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49 obręb Szymankowo

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy.

Wójt Gminy Malbork informuje o: wydaniu w dniu 20 lipca 2017 r. decyzji znak RG-III-7332/6/m/2017 o uchyleniu decyzji ostatecznej znak RG-III-7332/6/h/2016-2017 z dnia 29 marca 2017 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Fermy Trzody Chlewnej na działce nr 31/14, obręb Czerwone Stogi, gm. Malbork”, wydanej na wniosek inwestorów Gospodarstwo Rolne Rafał Kapuściński i Gospodarstwo Rolne Stanisław Kapuściński, Stogi 35, 82-200 Malbork.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lichnowy od granicy gminy Nowy Staw w kierunku miejscowości Tropiszewo gm. Lichnowy

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze części gruntów rolnych wsi Szymankowo, gm. Lichnowy, woj. pomorskie.

Wójt Gminy Lichnowy informuje, że od dnia 17.06.2017r. zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

Informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10. 04 1997 r. Prawo energetyczne, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z póź. zm.), wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2017 r. do dnia  01.08.2017 r.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie miejscowości Lichnowy gm. Lichnowy do granicy gminy w kierunku miejscowości Trępnowy, gm. Nowy Staw

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymankowo, gm. Lichnowy, na terenie działki nr 99 obręb Szymankowo