Aktualności

Wójt Gminy Lichnowy informuje, że od dnia 17.06.2017r. zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

Informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10. 04 1997 r. Prawo energetyczne, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z póź. zm.), wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2017 r. do dnia  01.08.2017 r.

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymankowo, gm. Lichnowy, na terenie działki nr 99 obręb Szymankowo

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichnowy, gm. Lichnowy

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie miejscowości Lichnowy gm. Lichnowy do granicy gminy w kierunku miejscowości Trępnowy, gm. Nowy Staw.

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szymankowo, gm. Lichnowy, na terenie działki nr 99 obręb Szymankowo

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie miejscowości Lichnowy gm. Lichnowy do granicy gminy w kierunku miejscowości Trępnowy, gm. Nowy Staw.

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV zasilającej na terenie działek nr 178/3,178/4,178/9 obręb Lisewo, gm. Lichnowy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”.

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert złożonych przez podmioty uprawnione do realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy w roku 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą wystąpienia kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski ponownie przesyła w załączeniu ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 20 grudnia 2016 roku (Dz.U. 2016, poz.2091).

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Lichnowy przez kluby sportowe określone w § 3 ust. 1 Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy.